Skeppsvraken kring Falsterbonäset

Mellan åren 1986 - 2000 gjordes omfattande insatser för att kartlägga vrakförekomsten i vattnen kring Falsterbonäset. Från att ha varit en ideell satsning förbättrades m öjligheterna med tiden genom tillkomsten av Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum år 1993 och Fotevikens Museum år 1995. Bredden på undersökningarna ökades i takt med möjligheterna att samla in fakta. Förutom vraken i vattnet finns en rad olika lämningar som bidrar till att öka förståelsen för hur den maritima mijön i sin helhet har utnyttjats. Den maritima miljön döljer t.ex. lämningar på land som kan sättas i direkt anknytning till aktiviteterna till havs. De vattenområden det i första hand rör sig om är Höllviken, Skanörs och Falsterbos västra kustparti samt Kämpingebukten.


Ilanddrivna skeppsdelar

På stränderna kring Falsterbonäset kan man efter stormar eller högvatten många gånger hitta ilanddrivna skeppsdelar. Genom att patrullera stränderna med jämna mellanrum höll Fotevikens museum kontroll på dessa och kunde ta med uppgifterna i den sammanlagda bilden av vrakförekomsten i området. I och med den rika förekomsten av strandnära vrak arbetade man med hypotesen att samtliga fynd hör till någon närbelägen lämning. Detta gjorde att samtliga fynd klassades som fast fornlämning, vilka är skyddade enligt lag. Många privatpersoner kom med tips om var det ligger vrakdelar ilandflutna och i vissa fall ute ett stycke i vattnet. Detta hjälpte många gånger till i arbetet med att samla in så mycket material som möjligt om aktiviteterna i området.

Sedan år 2000 har Fotevikens Museum lämnat över det marinarkeologiska ansvaret till Kulturmiljö Malmö. Malmöarkeologerna har också fått över Fotevikens Museums omfattande dataregister MIR. Förändringen är gjord i bästa samförstånd. Fotevikens Museum agerar dock fortfarande i frågor som gäller den maritima miljön runt Näset men då i samarbete med Kulturmiljö Malmö.

Välj en artikel i menyn till vänster för att läsa mer.