Museets historia

Fotevikens Museum, har sina rötter i fyndet av vikingaskeppen i Fotevikens
mynning 1981. Från denna händelse skapades den marinarkeologiska
förenigen SVEG på mitten av 80 talet. Förenigen var den som tog initiativet
till bildandet av  Fotevikens Museum som startade 1993 och formelt blev
museum 1995, Sedan den dagen är Fotevikens Museum en offentlig
institution, tillika ett kommunalt museum i Vellinge Kommun.
Museet är remissinstans för arkeologiska ärenden i kommunen.

Fotevikens Museum är med sin vikingastad ett arkeologiskt friluftsmuseum, med experimentell arkeologi och levande historia som huvuduppgift. Inom Europa går denna typ av museer under beteckningen "Archaeological Open Air Museum". Dess status som museum reglerades redan av den världsomspännande museiorganisationen ICOM 9 juli 1956:

«The title "Open-air-museum" cannot be denied to a museum of which the buildings, completely or partially, as copies or true to scale reconstructions are rebuilt after original patterns, are properly furnished and open to the public." These concessions can be made only under the condition that: "the original buildings of the type portrayed are no longer available and copies or reconstructions are made according to the strictest scientific methods.»

De tre stiftarorganisationerna:

Historien om Fotevikens Museum, firar 25 års jubileum 2020

Fotevikens Museum etablerades som kommunalt museum år 1995. Uppdraget var då att sätta fokus på Vellinge kommuns vikingatida och maritima historia längs kommunens kustlandskap och kustvatten. Senare omdefinierades uppdraget till att gälla ett vidare område. Huvudområdena är i dag:

  • Den vikingatida och medeltida historien med utgångspunkt från Skåne.
  • Levandegöra och förmedla vårt kulturarv till en bred publik.
  • Förmedla vår kunskap på ett informativt och djuplodat sätt, inte minst via modern digital informationsteknik.

Den museala verksamheten utvecklades ur den marinarkeologiska verksamheten som föreningen SVEG (Scandinavian Viking Explorer Group ) byggde upp under 1980-talet, och vars arbetet utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den sydsvenska marinarkeologin. Ordförande i föreningen var Björn M Jakobsen.

Redan 1989 fanns ideerna till ett maritimt museum och på uppdrag av kommunen påbörjades letande efter lämplig mark .

1993 var museets organisationen klar med iniativtagare Björn M Jakobsen som museichef.  1995 fann man marken och Vellinge kommun avsatte ett ca 70.000 kvadratmeter stort markområde vid Höllvikens nordöstra strand för museets verksamhet. Samma år kom Sven Rosborn med som informations- och forskningschef på museet. 1996 påbörjades utvecklingen och uppförande av vikingastaden, ett arkeologiskt friluftsmuseum, världens hittills enda försök att återskapa en vikingatida stad som är byggd med arkeologiska fynd som mall och historiskt källmaterial som grund. Här fick vi nu möjlighet att utveckla den experimentella arkeologin med mål att levandegöra den vikingatida historien. 1998, efter 3 års planarbete fanns också en godkänd detaljplan över området.

Fotevikens museum grundades som ett av de första s.k. arkeologiska friluftsmuseerna i Sverige. Man beslöt sig för att bygga upp en hel vikingatida- tidigmedeltida stad som spelplats för denna typ av museiverksamhet. Museet initierade samtidigt byggandet av två koggar efter medeltida förebilder utifrån samma nyskapande museiprincip.

Koggmuseet, - Projektet, som blev förlagt till Malmö, blev Nordens största medeltida projekt under sex år, vilket leddes av museet. Samtidigt växte de vikingatida miljöerna i Vikingastaden. 2012 blev Fotevikens Museum fullvärdig medel av friluftsmuseerna i Sverige och därmed  också ett friluftsmuseum.

Att bedriva egen forskning och ta del av andras forskningsresultat måste utgöra grundstommen i denna typ av verksamhet, att fysiskt levandegöra vårt kulturarv. Trots små medel bedriver museet ett tämligen stort arbete inom detta område. Projekt som MIR -  marinarkeolgisk databas sammanställning och handbok  för marinarkeologiska undersökningar med handbok och filmavsnitt var ett projekt. I Projekt ”Malmö 1692” är ett annat exempel av många. I detta projekt, initierat och genomfört av museets forskningsavdelning under många år. Fram till 2007, har det varit möjligt att digitalt kunna återskapa Malmö på 1600-talet med utnyttjande av alla historiskt kända originalkällor. Projektet är fullständigt enastående, t.o.m. sett i ett Europeiskt perspektiv.

Fotevikens Museum har även flitigt deltagit i, och lett många EU-projekt de senaste 10 åren. Läs mer under Culture projects.

Sponsorer

En stor mängd sponsorer har under åren bidragit till uppbyggnad och utveckling av verksamheten vid museet:

Lista över sponsorer